ห้องทอฝัน 6 ท่าน แบบ 3 เตียงใหญ่

ห้องทอฝัน ห้องสำหรับ 6 ท่าน แบบ 3 เตียงใหญ่
มี 20 ห้อง
เบอร์ T 1-10 อยู่ชั้น 1
T 11-20 อยู่ชั้น 2