ห้องตะวันฉาย 2 ท่าน แบบ 1 เตียงใหญ่

ห้องตะวันฉาย ห้องสำหรับ 2 ท่าน แบบ 1 เตียงใหญ่
มี 8 ห้อง
เบอร์ A 1-5 อยู่ชั้น 1
A 44,66,77 อยู่ชั้น 2